23 veebr.

Julgust, rohkem julgust!

Algselt ilmunud Sirbis 23.02.2018.

Tegelikult ei ole me veel päris kindlad, mis (ja just „mis”, mitte „kes”, sest riik on lõppeks ikkagi ju „mis”) me oleme. Sada aastat võiks olla rohkem kui küll – vaadake või hõimlasi põhjas, kes samuti äsja oma sajandat sünnipäeva tähistasid –, ent kui pühitsetud leib 50 aastaks tabernaaklisse hoiule panna ja mitte ära tarvitada, siis on raske sellega hiljem samamoodi toimetada nagu varem. See ei tähenda kuidagi, et me oleksime pidetud või eksinud, küll aga ei ole me veel päriselt suutnud otsustada, mis me oleme.

Ükski riik ei ole saar (ehkki loomulikult on mõni saar riik), ükski rahvas – olgu etniline või riigirahvus – ei ela üksinduses. Meie pääle on ajalugu suurte tähtedega oma märkusi kirjutanud. Loomulikult on ta seda kõigiga teinud, aga seda enam peame õppima mõtestama, mis me oleme olnud ja mis meist võiks saada. Me otsime kõikjalt, kus võiksime olla, ning kõigist, kellega kohtume, seda, mida võiks olla ka meis – on seda siis või mitte. On see viljakas ja mõttekas tegevus, seda on raske öelda. Ainult seda julgen praegu väita, et eeskujude otsimisega ei tohiks ogaraks minna, sest kui tahta olla oma nägu, siis on selle esimene tingimus julgus seda ka teha. Need, kes omaenda näo maha salgavad, on kaotanud austuse iseenda vastu ning selle tagajärjel kaotavad selle ka teised. Täpselt nõndasamuti ei tohiks aga ogaraks minna enda irrutamisega, täieliku omanäolisuse poole pürgimisega, mis joonistab meie ümber tühjuse, mille keskel meie ainsaks vaatamisväärsuseks saame. Vähemasti iseendale, aga õigupoolest ju ainult iseendale, sest säärasel viisil toimetades möödub elu meist, ilma et me ise üldse mõistaks, et oleme tegelikult igasuguse erilisuse (võib-olla juba ammu) minetanud.

Mõlemat suundumust võib praegusel ajal ohtralt kohata. On neid, kes otsivad Eesti (ja sellega seoses sageli ka väikese tähega eesti, kuigi oleme rohkemat) ainulaadsust, väljendugu see siis puravikukummardamises või viimses reliikvias, milleks on Lembitu pääluu. On neid, kellele on kõrgeim väärtus hoopiski kogu muu maailma vedamises meie oma Eestisse, võimalikult jõulises rahvusvahelistumises, mis muudab ühtaegu kogu maailma sinimustvalgeks (sest iseenda tuuma võõrsilt otsides näeme me oma otsingupaiku ikka läbi enda värvilise filtri). Aga täpselt nii, nagu kogu ülejäänud maailm ei sisaldu ega peakski sisalduma meis, ei leia meid valdavast osast maailma paigust. Ja see ei ole halb. Aga see on valiku ja suhtumise küsimus. Maailmakülas elades, mida me teeme – sest hoolimata ajaloolistest ühiskondlikest ja poliitilistest traumadest oleme kenasti ühendunud üleilmsesse teabe-, kultuuri- ja majandusvõrku –, seisame aga silmitsi valikutega, milletaolisi pole iial varem kohanud. Need küsimused puudutavad suuresti just seda omanäolisust, millest juttu.

Liialdamata võib öelda, et üleilmastumine ühes selleni viinud (ja teisalt sellest põhjustatud) teabe- ja sidetehnoloogia ning massitranspordi arenguga ning majandussidemete enneolematu tihenemisega on tekitanud olukorra, kus meie (nagu kõik teisedki), väike Ida-Euroopa riik, oleme jäänud suure koljati, USA valitsetud ingliskeelse angloameerika kultuuriruumi mõjuvälja. Mõnikord öeldakse, et just säärane üleilmastumine, kokakoloniseerumine on möödapääsmatu. Kuulen sageli tänaval lapsi (põhjuseta) omavahel inglise keeles kõnelemas, kuulen teismelisi kasutamas kõnes enneolematult võõraid tarindeid. Hullem veel, tunnen väga teravat ja tugevat muutust inimeste mõtteviisis. Tunnen järsku katkestust olnu ja oleva vahel. Tunnen teatava alaväärsustunde levikutki (ah, mis meie siin …).

Maailm ei ole sinimustvalge ja sinimustvalge ei võrdu maailmaga. Hoolimata sellest, et keegi jämedama kirjapulgaga meie jutu pääle enda oma kirjutab, on meie tekst sääl all olemas ja seda ei tohiks unustada. Me peame õppima lugema nii ülekirjutust kui ka enda sõnu. Kärbseks seinal ei tohi me muutuda, sest kärbes saab üldiselt varem või hiljem kärbselapatsit tundma. Aga julgust ise olla ja olla ise oleks veidi rohkem vaja küll.

08 juuli

Oraspidine „Faust“

Algselt ilmunud Sirbis 08.07.2016.

Johann Wolfgang von Goethe, „Faust“. Saksa keelest tõlkinud ja järelsõna kirjutanud Ants Oras. Toimetanud Liina Sumberg, Jüri Talvet ja Liina Lukas. Kujundanud Kalle Paalits. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 622 lk.

On paratamatu, et igast suurest kirjandusteosest – seejuures pole määrav, kas tegu on kohaliku või maailmaklassikaga – jäävad lisaks loole kõlama ka mõned tekstikohad või tsitaadid, olgu „Hamleti“ „olla või mitte olla“ või „Kevade“ „kui Arno isaga koolimajja jõudis“. Neis, kes „Faustiga“ tuttavad, tekitavad read „Kes oled? – Osa jõust, kes kuulab igisäädust: / vaid kurja kavatseb, kuid valmis saab vaid häädust“ (read 1335–1335) või „Kaks hinge elab, ah, mu rinnas koos, / üks tahab teisest lahku lüüa“ (read 1112–1113) küll ilmselt äratundmist, ent mõjuvad tõenäoliselt siiski veidi võõrastavalt. Klassikateoseid, mida on eesti keelde tõlgitud mitu korda, pole just kuigi palju. Kui neid aga on, siis kipub üks tõlge – nagu „Fausti“ puhulgi – kandma Ants Orase nime (mõeldagu siinkohal kas või Shakespeare’i näidendeile ja sonettidele, Molière’i „Tartuffe’ile“ ja „Misantroobile“ või Puškini „Jevgeni Oneginile“). Mitme teose puhul on paralleelsete tõlgete olemasolu üheks põhjuseks tõsiasi, et Nõukogudemaal põlu alla langenud Orase varem ilmunud töid ei olnud võimalik avaldada ega levitada (vähemasti mitte tõlkija nimega). „Fausti“ tõlge ilmuski alles eksiilis (I osa 1955., II osa 1962. aastal). Kodumaal tegi paralleelselt sama tööd August Sang ning sestap on mõistetav, et Sanga tõlge (I osa 1946., II osa 1967. aastal) on eestikeelsele lugejale tuttavam kui Orase oma.

Ületõlkimine (mitmekordne tõlkimine või kuidas tahes seda ka nimetada) näitab aga keele- ja kirjakultuuri elujõudu ning selle valgel mõjub teadmine, et eesti keeles on olemas kaks Goethe „Fausti“ tõlget (ning esimesest osast koos Anton Jürgensteini 1920. aasta tõlkega isegi kolm), rahustavalt ning suisa meeliülendavalt. Jaan Undusk on „Faustist“ kirjutades avaldanud arvamust, et vabal kodumaal olnuks kahe tõlke – või isegi ühe tõlke – sünd olnud äärmiselt ebatõenäoline, sest nii Sang kui ka Oras teinuks pigem muid asju: esimene pühendunuks luulele, viimane inglise kirjandusele.[1] Sääraselt positsioonilt vaadates tuleb nentida, et kahe eestikeelse „Fausti“ olemasolu üks põhjusi on Teine maailmasõda ühes oma järelmitega. Sõjajärgne eraldatus on aga ka põhjus, miks „see teine“ tõlge on teenimatult vähe tähelepanu pälvinud. Orase „Fausti“ on niisiis traagilisel kombel sünnitanud ja ühtlasi ka elavalt matnud ühed ja samad sündmused ja olud.

Ometigi on see maha maetud varandus nüüd kodumaal juba teist korda üles kaevatud ja ära trükitud ning üheksa aastat pärast esimest kodumaist väljaannet on TÜ kirjastus üllitanud uue, täiendatud trüki. Imposantse kõvas köites raamatu kaante vahel on lisaks klassikale endale ja tõlkija järelsõnadele ka Thomas Salumetsa saatesõna „Milleks Faustile „Faust“?“ ja Ivar Ivaski artikkel „Ants Oras Goethe tõlkija ja tõlgendajana“ (mõlemad ka TÜ kirjastuse esimeses trükis). Kuivõrd Goethe tekst on pilgeni täis allusioone kõikvõimalikele kirjatöödele ning kultuurinähtustele, mis võivad jääda isegi erudeeritud lugejale mõnel puhul nähtamatuks, siis väärib lisadest ennekõike esiletõstmist mahukas täiendatud kommentaarium, mis hõlbustab suuresti teksti mõistmist. Samuti on hädavajalikud sõnaseletused, sest Orase keelepruuk on kohati raskepärane.

Just keel on aga see, mida Märt Väljataga TÜ kirjastuse esimesest trükist kirjutades Orase tõlkele ette heidab.[2] Tõepoolest, Orasel oli teravalt arenenud keele- ja vormitunnetus (loomulikult ei tähenda see seda, nagu August Sangal polnuks!), mis sundis teda originaali edasiandmiseks mitmel puhul pöörduma keeruliste konstruktsioonide ning obskuurse sõnavara poole. Siiski pole päris õige Orast keele osas Jaan Puhvli, Rein Taagepera või Toomas Hendrik Ilvesega ühte patta panna, nagu on seda teinud Väljataga, kas või juba seepärast, et kõnealused kuuluvad eri põlvkonda. Teised kasvasid literaatideks ning keelekasutajaiks võõrkeelses keskkonnas, Orasel olid aga kujunemisaastad kodumaalt lahkumise ajaks juba seljataha jäänud. Ants Orase keelepruuki võib pidada vanapäraseks, mida see kahtlemata ka on, ent kindlasti mitte maneerlikuks. „Fausti“ järelsõnad demonstreerivad hästi, et kirjutaja keel on iseenesest siiski ladus ning, hoolimata arhailisena mõjuvatest elementidest nagu lühikesed kesksõnad (olgu siis (te)t-vormid või nud-lõpu lühendamine pigem kõneldud keelele omaseks nd-iks) või praeguseks kirjakeelest välja tõrjutud ää kasutamine ea asemel, mõjub ka muus osas tänapäevalgi enam-vähem loomulikuna. Tõlkes endas on aga keelelisi konventsioone, seda nii vormide, sõnavara kui ka konstruktsioonide osas, mitmel pool eiratud. Luuletõlke puhul pole see küll teab mis patt, iseäranis kui sellel on olnud konkreetne eesmärk.

Tõsi, „Fausti“ puhul on Oras sellega kohati ilmselt lugejale saladuseks jäävat „miskit“ (on see püüdlus autori tekstile truuks jääda? originaali vormi jäljendada?) taotledes liiale läinud ning mitmel puhul mõjub Sanga tõlge seetõttu nõtkemalt ja elegantsemalt. Sellal kui Oras kirjutab „Miks kisud kõndima mind mööda süngeid käike? / Kas polnud küllalt lõbutoov / too kirev, kihav, lärmav hoov, / kas võimalus sääl vembutusiks väike?“ (read 6173–6176), lahendab Sang sama koha hoopiski lakoonilisemalt, ent vähemasti sama mõjusalt: „Sa tõid mind süngesse alkoovi, / seltskonnast eemale. Misjaoks? / Kas keset kirjut keisrihoovi / meil lõbusamalt aeg ei kaoks?“.[3] Tõlkest ilmneb küll Orase suurem autoritruudus,[4] ent seejuures on tema sõnastus siiski raskem ja (tunnetuslikult) kuidagi kohmakam. Sama tunnusjoon ilmneb, muuseas, ka Orase tõlgitud Shakespeare’i sonettides, mis on Harald Rajametsa tööga võrreldes küll raskepärasemad, ent kui Rajamets on tõlkinud vohava ja kohati ülevoolava Shakespeare’i võrdlemisi lakooniliseks ja konservatiivseks, on Oras jäänud lähemale (kohati küll ehk isegi liialt lähedale) shakespeare’likule laadile. Kui üksikluuletuste puhul on põhimõtteline autoritruudus suuresti eelistuse küsimus, siis pikas värssdraamas võib see lõppkokkuvõttes pisut kurnavaks minna, sest mõjub sihtkeeles paratamatult kunstlikult ja sunnitult. „Faust“ ei kuulu kindlasti nende raamatute hulka, mille lugemine oleks lihtne, seda tõlkest hoolimata, ning säärase kaliibriga teose puhul oleks ka narr lihtsust eeldada. Ometigi tekitavad tõlkelised konarused veel lisaraskusi, mida ei saa tähelepanuta jätta ning mis lugejale, eriti sellisele, kes Sanga tõlget teab, ja enamik lugejaid teab, paratamatult silma jäävad.

Ehkki Ants Orase tõlkesse sageli vähemasti implitsiitselt nii suhtutakse, on see oma puudustest hoolimata siiski kaugel sellest, et olla pelk kirjandus- ja tõlkelooline kurioosum, mida loetakse leidmaks, mille poolest see August Sanga tõlkest erineb. See ei ole ka nišitoode, mis oleks mõeldud pelgalt Orase- või Goethe-entusiastidele, vaid täiemõõduline ja täisväärtuslik alternatiiv, veel üks võimalus, kuidas läheneda maailmakirjanduse klassikale eesti keele kaudu. Jaotus Sanga tõlgitud kodu-Faustiks ja Orase välis-Faustiks on tarbetu, ka on kaks tõlget laadilt ja lähenemiselt niivõrd erinevad, et neid parem-halvem skaalale paigutada ei ole päriselt võimalik. Orase tõlked ei ole kõrvalekalle tõlkekirjanduse kaanonist, vaid selle laiendus – isegi kui neid tavaliselt ei loeta. Mõlemad „Faustid“ kõlbavad ühtviisi hästi lugeda nii erudeeritud literaadile kui ka kooliõpilasele, ent oluline on teadvustada nende erinevusi ning läheneda vastavalt. Kuivõrd Orase tõlge on laiemale lugejaskonnale siiski võrdlemisi tundmatu, on siinkohal veel omajagu tööd teha. Valede eelduste korral ei saa mitte ühestki tõlkest ega raamatust lugemiselamust.

[1] Jaan Undusk, Rahuldamatus: „Faustist“ ja Eestist. – Eesti Päevaleht 8. XII 2000.
[2] Märt Väljataga, Väliseestikeelne „Faust“. – Eesti Ekspress 13. III 2008.
[3] Tsiteeritud väljaandest: J. W. von Goethe, Faust. Tlk August Sang. Tänapäev, 2005.
[4] Originaalis „Was ziehst du mich in diese düstern Gänge? / Ist nicht da drinnen Lust genug / im dichten, bunten Hofgedränge / Gelegenheit zu Spaß und Trug?“.

04 dets.

Eksi ja ela veel!

Algselt ilmunud Sirbis 04.12.2015.

Paralleelselt kuuenda „Hullunud Tartu“ festivaliga leidsid sel aastal 19. kuni 21. novembrini Tartus aset Euroopa luuleprõmmu meistrivõistlused (European Poetry Slam Championships). Varemgi ohtralt luuleprõmme organiseerinud Jaan Malini ehk Luuluri eestvõttel läbi viidud slämmluulepeol võtsid üksteiselt mõõtu meistrid 15 Euroopa riigist: Eesti kõrval olid esindatud Soome, Ungari, Belgia, Serbia, Horvaatia, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Tšehhi, Austria, Hispaania, Leedu, Iirimaa ja Šveits. Meistritiitli viis endaga seekord koju portugallane Nuno Miguel García Piteira, lõpptulemusele (see ei olnud kuidagi ennustatav) eelnes kolm päeva pingelist võistlust.

Asjassepühendamatuile ehk aga alustuseks paar sõna sellest, mida luuleprõmm (või slämmluule või poetry slam) endast üldse kujutab. Osalistel on aega kolm minutit, et esitada enda kirjutatud tekst (mis ei tohi seejuures olla varem trükis avaldatud) ja avaldada sellega piisavalt muljet žüriile, kes on ilma mingeid erilisi kriteeriume järgimata publiku seast valitud ning hindab esinejaid skaalal 0–10 punkti. Luuleprõmm ei ole kindlasti pelk luulelugemine või etlemine: ideaalne slämmar peaks, vähemasti mis puutub luulesse ja selle esitamisse, olema renessansiinimene, kes valdab ühtviisi edukalt nii teksti- kui esinemiskunsti ning hoiab neid tasakaalus. Paratamatu on aga see, et praktikas laheneb asi teisiti ning sellal, kui muist prõmmijaid seab põhirõhu ennekõike tekstile, jäävad teised silma pigem teatraalse esinemise poolest. Seejuures oleks väär üht teisest õigemaks või paremaks pidada. Slämmari etteaste on alati tervik, kus kaks poolt kombineeruvad ja paremal juhul üksteist täiendavad. Kuivõrd mitmed Euroopa meistrivõistlustel osalejad esinesid oma emakeeles, olid publikule teksti edastamise tarvis üles seatud ka ekraanid, kus näidati inglis- ja eestikeelset tõlget.

Esimesel päeval (nagu ka kahel järgmisel) juhatasid õhtu sisse „Hullunud Tartu“ raames üles astunud luuletajad. Pisut pärast kella seitset õhtul jõudis järg viimaks luuleprõmmuni, kus esimeses eelvoorus esinesid Stephen Murphy (Iirimaa), Marius Povilas Elijas Martynenko (Leedu), Salva Soler (Hispaania), Remo Zumstein (Šveits), Simon Raket (Belgia), Simone Savogin (Itaalia), Anatol Svahilec (Tšehhi) ja Goran Živković Gorki (Serbia). Peab tõdema, et juba eespool nimetatud vox populi, vox Dei printsiip tingib luuleprõmmudel sageli olukorra, kus publik hindab esimesi võistlejaid võrdlemisi ettevaatlikult ning sageli ka tagasihoidlike punktidega. Põhjus on lihtne: nimelt puudub igasugune etalon, mille alusel punkte peaks jagama, ning samuti pole selleks kusagil sätestatud mingeid kriteeriume. Õhtu edenedes võttis võistlus aina enam hoogu ning silmanähtavalt kasvasid ka rahvažürii antud punktid. Oleks kerge sellist muutust põhjendada asjaoluga, et hiljem lavale astunud olid lihtsalt kuidagi paremad, ent kuivõrd ei luulet ega luuleesitust ei ole niivõrd tihedas konkurentsis, nagu see neil kolmel õhtul oli, võimalik parema–halvema skaalal päriselt objektiivselt hinnata, ei saa nii lihtsaid järeldusi teha. Esinemisjärjekord selgitatakse aga alati loosiga, mistõttu on see, et esimestel tuleb end rohkem tõestada, üks luuleprõmmu möödapääsmatutest omadustest ning samuti – võiks ju öelda – üks võludest.

Tõsiasi on aga see, et eelvooru võitjaks osutus iirlane Stephen Murphy, kes esitas emotsionaalse pala „Koera e-kiri omanikule”, mis ilmsesti loomasõpru (ja iseäranis) koerasõpru päris ükskõikseks jätta ei võinud. Iirlase järel jõudsid laupäevasesse poolfinaali veel Leedu, Hispaania, Belgia ja Šveitsi esindajad. Reglemendi järgi pidanuks mõlemast eelvoorust poolfinaali kvalifitseeruma neli osalejat, ent viigiseis – sellega tuli korraldajail ka hiljem rinda pista – tingis viie luuletaja edasipääsu. Õhtu lõpetas kõlaluulekollektiivi DAstrugistenDA (koosseisus Jaan Malin ja Peter Waugh) ülesastumine, millele järgnes vaba mikrofoni võimalus, mida slämmarid ka aktiivselt kasutasid. Seejuures oli äärmiselt meeldiv kuulda, kuidas mitmed osalejad, kes olid võistlusel lugenud tekste inglise keeles, esitasid luulet oma emakeeles.

Teise päeva programm algas juba lõunal Peter Waugh (Austria/Ühendkuningriik) töötoaga, kus käsitleti kõla- ja esitusluulet. Õhtu avasid (ja ka lõpetasid) taas kord „Hullunud Tartu“ esinejad ning õhtu naelaks olnud luuleprõmmu teises eelvoorus astusid lisaks Eesti esindajale Merily Porovartile lavale ka Željko Barišić (Horvaatia), AP Kivinen (Soome), Nuno Miguel García Piteira (Portugal), Jean-Yves Bertogal ehk JYB (Prantsusmaa), Elias Hirschl (Austria) ja Péter Basch (Ungari). Tuleb nentida, et esimese eelvooruga võrreldes paistsid teises osalejad silma pigem tekstikesksuse kui teatraalsusega. Rahva lemmikuteks osutusidki pigem tekstidele kui esitusele rõhunud austerlane, kelle Kafkast, külmkappidest ja isast kõnelev humoorikas tekst sai rahvažüriilt suisa maksimaalsed võimalikud 50 punkti (võrdluseks: esimese eelvooru võitja kontosse jäi 43 silma), ning ühe punktiga temast maha jäänud ungarlane, kelle sügavtõsine tekst, mille ta esitas äärmiselt väljapeetult, nagu oligi kohane, puudutas söömishäirete teemat. Ühes nende kahega läksid poolfinaali edasi veel portugallane ja prantslane.

Pingeline kolmas päev, kuhu pidid ära mahtuma nii üheksa osalejaga poolfinaal kui ka sellele järgnev finaal, avati taas töötoaga, kus Raquel Lima (Portugal) kõneles luuleprõmmust ja sooküsimustest. Pärast lõunapausi jätkus „Hullunud Tartu“, misjärel algas luuleprõmmuõhtu poolfinaaliga, kus esinejate hindamine oli viimast korda rahvažürii käes. Võistlus oli äärmiselt tasavägine ning kolme võistleja võrdse punktiskoori tõttu lubati finaali esialgse nelja asemel kuus luuletajat, kelleks olid Simon Raket, Salva Soler, Marius Povilas Elijas Martynenko, Elias Hirschl, Stephen Murphy ja Nuno Miguel García Piteira. Finaaletteasteid, milleks – erinevalt eelvoorudest ja poolfinaalist – oli prõmmijail aega vaid kaks minutit, hindas žürii koosseisus Hanneleele Kaldmaa, Indrek Koff, Kung Henry (Rootsi), Peter Waugh (Austria/Ühendkuningriik) ja siinkirjutaja. Žüriiliikmena pean tõdema, et ka kaks päeva luuleprõmmu ning terve hulk etteasteid ei teinud hindamist kuidagi lihtsamaks ning põhimõtteliselt algas kõik otsast peale. Väga tihedas konkurentsis, kus üksteisega võistlesid Euroopa tipp-prõmmijad, hakkab hindamisel paratamatult tulemust mõjutama iga väiksemgi detail. Seetõttu ei saa isegi (enda arvates) hästi kalibreeritud hindaja punkte lõppkokkuvõttes ehk ennustada. Portugallase Nuno Miguel García Piteira, kelle teksti saab kokku võtta tsitaadiga „eksi ja ela veel / komista ikka ja jälle”, võit oli vaid üks võimalikest lõpplahendustest ning esineliku punktisumma erines vaid pooleteise punkti piires (erinevalt eelvoorudest ja poolfinaalidest oli finaalis lubatud hindeid panna ühe komakoha täpsusega).

Finalistide kohta tuleb üldplaanis öelda, et tegu oli väga edukalt esitust ning teksti ühte siduvate slämmaritega, kuigi sama võib öelda ka suurema osa võistluste varasemates faasides väljalangenute kohta. Siinkohal tahan rõhutada, et nii finalistide kui ka väljajäänute esitatud tekstide puhtpoeetiline tugevus üllatas mõneti. Mitte küll seetõttu, et kohaletulnud luuletajailt võinuks mingil põhjusel eeldada viletsat luulet, vaid seepärast, et slämmluule seostub sageli pigem proosasse kalduva tekstiga, mis on kirjalikult esitatud lühikesteks ridadeks murtuna. Oleks aga igakülgselt väär hakata otsima mingeid kindlaid tunnuseid, mille alusel slämmluulet defineerida. Prõmmluule võib olla sisult tõsine või koomiline, riimiline või riimita, esitatud väljapeetult, kas või täiesti ilmetult, või siis ülevoolavalt teatraalselt. Tartus toimunu andis suurepärase läbilõike Euroopa praegusest luuleprõmmukultuurist selle kogu ulatuses ning parimate esindajate kujul.